What is your favorite book about sushi?


Okesho wa doshitano, geisha-san!