Wow, Kitty hope you feel better soon! No fun having an aching back.