logo

Channel List
Beauty & Self
Books & Music
Career
Computers
Education
Family
Food & Wine
Health & Fitness
Hobbies & Crafts
Home & Garden
Money
News & Politics
Relationships
Religion & Spirituality
Sports
Travel & Culture
TV & Movies
Safety
We take forum safety very seriously here at BellaOnline. Please be sure to read through our Forum Guidelines. Let us know if you have any questions or comments!
Newest Members
AnaRuggeri, DolphinNose, chrisandiano, Sarah - English Culture, Lisa Bale
58314 Registered Users
Forum Stats
58,314 Registered Members
417 Forums
119,008 Topics
844,775 Posts

Most users ever online: 615 @ 04/22/15 10:11 AM
Top Posters (30 Days)
Nancy Roussy 243
Mona - Astronomy 132
Celestine - Baptist Editor 44
Connie - ADD/Sandwiches/Reading 38
Angie 35
Angela - Drama Movies 27
Lisa LowCarb / VideoGames 21
Korie - California/Yoga/Knitting Editor 16
Angel S. Class 16
Susan Helene Kramer 15
Ad Income Supports Charity
Page 3 of 18 < 1 2 3 4 5 17 18 >
Topic Options
#129665 - 12/27/04 05:00 AM Re: Polish language - help
Frank Krawczyk Offline
Gecko

Registered: 02/09/04
Posts: 473
Loc: Punta Gorda Florida
Nancy, Dee,
Here is something that I found on the internet.. A lot of good stuff in hEnglish Polish
How are you? Jak si&#281; masz? or Co s&#322;ycha&#263;?
Good morning Dzie&#324; dobry
Good evening Dobry wiecz�r
Good night Dobranoc
Hello, hi Cze&#347;&#263;
Hello Witaj
Bye, see you Do widzenia, do zobaczenia
Thank you Dzi&#281;kuj&#281;
You�re welcome Prosz&#281;
Please Prosz&#281;
I�m sorry Przepraszam
Bless you (when sneezing) Na zdrowie or sto lat
Here�s to your health! (when drinking to sb) Na zdrowie!
Who is it? (when speaking on the phone) Kto m�wi?
Why? Dlaczego?
When? Kiedy?
Who? Kto?
What for? Po co?
When? Kiedy?
Here you are (when passing sth to sb) Prosz&#281;
How old are you? Ile masz lat?
I�m 27 Mam 27 lat
Where do you live? Gdzie mieszkasz?
What�s your profession? Jaki masz zaw�d?
One, two,three,four,five,six,seven,eight,nine, ten Jeden, dwa, trzy, cztery, pi&#281;&#263;, sze&#347;&#263;, siedem, osiem, dziewi&#281;&#263;, dziesi&#281;&#263;
How much is it? Ile to kosztuje? or Po ile to jest?
Give it to me Daj mi to
I love you Kocham Ci&#281;
I like you Lubie Ci&#281;
I miss you T&#281;skni&#281; za Tob&#261;
I want you (desire) Pragn&#281; Ci&#281;
Let�s talk Porozmawiajmy
Let�s dance Zata&#324;czymy?
Boyfriend Ch&#322;opak
Girlfriend Dziewczyna
Brother Brat
Sister Siostra
I�m married (about a man) Jestem &#380;onaty
I�m married (about a woman) Jestem zam&#281;&#380;na
I�m pregnant Jestem w ci&#261;&#380;y
I don�t understand Nie rozumiem
I speak Polish M�wi&#281; po polsku
I speak English M�wi&#281; po angielsku
Will you marry me? Wyjdziesz za mnie?
How could you do it to me? Jak mog&#322;es (-a&#347;) mi to zrobi&#263;?
Regards (in a letter) Z powa&#380;aniem
Money Pieni&#261;dze
I can�t live without you Nie mog&#281; bez Ciebie &#380;y&#263;
I�m broke Nie mam pieni&#281;dzy
I�m underage Jestem niepe&#322;noletnia
By car Samochodem
By air Samolotem
By train Poci&#261;giem
Happy New Year! Szcz&#281;&#347;liwego Nowego Roku!
Happy Easter! Weso&#322;ych &#346;wi&#261;t Wielkanocnych!
Merry Christmas! Weso&#322;ych &#346;wi&#261;t Bo&#380;ego Narodzenia!
Let�s go to the movies Chod&#378;my do kina
Let�s pray M�dlmy si&#281;
Join us Do&#322;&#261;cz do nas
Good luck Powodzenia
Where are you from? Sk&#261;d jeste&#347;?
What time is it? Kt�ra godzina?
What are we up to? Co robimy?
Don�t even try Nawet nie pr�buj
Can I kiss you? Mog&#281; Ci&#281; poca&#322;owa&#263;?
It�s nice to see you Mi&#322;o Ci&#281; widzie&#263;
What did you do? Co zrobi&#322;e&#347;?
Let�s discuss it Porozmawiajmy
I�ve got a problem Mam problem
You�re great! Jeste&#347; wspania&#322;y!
Breakfast &#346;niadanie
Lunch Obiad
Dinner Kolacja
Soccer Pi&#322;ka no&#380;na
I don�t know him/her Nie znam go/jej
I feel great Czuj&#281; si&#281; wspaniale
Call him/her, please! Prosz&#281;, zadzwo&#324; do niego/niej
Can I do it? Mog&#281; to zrobi&#263;?
Dear brother (in a letter) Drogi bracie
Dear sister (in a letter) Droga siostro
You look hot! Wygl&#261;dasz super!
Vacation Wakacje
Today Dzisiaj
Tomorrow Jutro
Yesterday Wczoraj
I�m busy Jestem zaj&#281;ty
I�m happy (about a female) Jestem szcz&#281;&#347;liwa
I�m happy (about a male) Jestem szcz&#281;&#347;liwy
I�m sorry, I�m late Przepraszam, jestem za p�&#378;no
I�m hungry (about a female) Jestem g&#322;odna
I�m hungry (about a male) Jestem g&#322;odna
I need you Potrzebuj&#281; Ci&#281;
With love (in a letter) Kochaj&#261;cy
You are so beautiful Jeste&#347; tak pi&#281;kna
Let�s get married O&#380;e&#324;my si&#281;
You�re so kind Jeste&#347; taka uprzejma
Believe me Uwierz mi
Are you OK? Wszystko dobrze?
Do you understand? Rozumiesz?
Speak louder, please M�w g&#322;o&#347;niej
Please, speak slower M�w wolniej
Translate it Przet&#322;umacz to
Please, say it again Powt�rz to
I don�t know Nie wiem
I can�t remember Nie pami&#281;tam
I�m busy (about a female) Jestem zaj&#281;ta
I�m busy (about a male) Jestem zaj&#281;ty
This is Sandra To jest Sandra
Could I speak to Monika? Czy mog&#281; m�wi&#263; z Monika?
Please, repeat it Powt�rz to, prosz&#281;
Agnieszka is not home Nie ma Agnieszki w domu
I�ll call again Zadzwoni&#281; jeszcze
Tell her Robert called Powiedz jej, &#380;e Robert dzwoni&#322;
Don�t get me wrong Nie zrozum mnie &#378;le
I�ve been missing you T&#281;skni&#322;em za Tob&#261;
We�ll talk it over tomorrow Porozmawiamy o tym jutro
I have to go now Musz&#281; ju&#380; i&#347;&#263;
I�ve got something for you Mam co&#347; dla Ciebie
When is your birth date? Kiedy masz urodziny?
It�s raining Pada deszcz
It�s snowing Pada &#347;nieg
I�m leaving tomorrow Wyje&#380;d&#380;am jutro
Who told you so? Kto Ci tak powiedzia&#322;?
I don�t believe this Nie wierz&#281; w to
You lied to me (about a male) Ok&#322;ama&#322;es mnie
You lied to me (about a female) Ok&#322;ama&#322;a&#347; mnie
Tell me the truth! Powiedz mi prawde!
I�ve got a headache Boli mnie g&#322;owa
Don�t trust him Nie wierz mu
Don�t trust her Nie wierz jej
Birth certificate &#346;wiadectwo urodzenia
Marriage certificate &#346;wiadectwo &#347;lubu
Death certificate &#346;wiadectwo zgonu
Driver�s license Prawo jazdy
Nevermind Niewa&#380;ne
Write to me Napisz do mnie
Don�t leave me now Nie opuszczaj mnie teraz
Don�t get excited Nie podniecaj si&#281;
I want to make love to you Pragn&#281; si&#281; z Tob&#261; kocha&#263;
I�m in love with you (about a male) Jestem w Tobie zakochany
I�m in love with you (about a female) Jestem w Tobie zakochana
Lend it to me Po&#380;ycz mi to
I was robbed Okradziono mnie
I was late (about a male) Sp�&#378;ni&#322;em si&#281;
I was late (about a female) Sp�&#378;ni&#322;am si&#281;
You are stupid (about a male) Jeste&#347; g&#322;upi
You are stupid (about a female) Jeste&#347; g&#322;upia
You are sexy (about a male) Jeste&#347; seksowny
You are sexy (about a female) Jeste&#347; seksowna
Don�t make me laugh (ironic) Nie roz&#347;mieszaj mnie
You are pathetic (about a male) Jeste&#347; &#380;a&#322;osny
You are pathetic (about a female) Jeste&#347; &#380;a&#322;osna
I want to meet an interesting woman Chc&#281; pozna&#263; interesuj&#261;c&#261; kobiet&#281;
I want to meet an interesting man Chc&#281; pozna&#263; interesuj&#261;cego m&#281;&#380;czyzn&#281;
I said I was sorry! (about a male) Powiedzia&#322;em, &#380;e jest mi przykro!
Don�t even try! Nawet nie pr�buj!
It�s your turn now Teraz Twoja kolej
I don�t want to talk to you Nie chc&#281; z Tob&#261; rozmawia&#263;
Where�s my money? Gdzie s&#261; moje pieni&#261;dze?
Smile! (when taking a picture) U&#347;miech!
I�ve never said that (about a male) Nigdy tego nie powiedzia&#322;em
I�ve never said that (about a female) Nigdy tego nie powiedzia&#322;am
I beg your pardon! (expressing anger) Wypraszam sobie!
We got engaged last Sunday Zar&#281;czyli&#347;my si&#281; w zesz&#322;&#261; niedziel&#281;
I�m pregnant Jestem w ci&#261;&#380;y
I�m sleepy (about a male) Jestem &#347;pi&#261;cy
I�m sleepy (about a female) Jestem &#347;pi&#261;ca
Don�t be angry with me (about a male) Nie b&#261;d&#378; z&#322;y na mnie
Don�t be angry with me (about a female) Nie b&#261;d&#378; z&#322;a na mnie
You�re crazy! (about a male) Jeste&#347; szalony!
You�re crazy! (about a female) Jeste&#347; szalona!
How was your weekend? Jak Ci up&#322;yn&#261;&#322; weekend?
Great, thanks! Wspaniale, dzi&#281;ki!
I don�t care about it Nie dbam o to
Come back to me Wr�&#263; do mnie
When will you visit us? Kiedy nas odwiedzisz?
Don�t panic! Nie panikuj!
I need to pee Chce mi si&#281; siusiu
What�s your phone number? Jaki masz numer telefonu?
What�s your address? Jaki masz adres?
What�s your name? Jak si&#281; nazywasz?
I can do it Mog&#281; to zrobi&#263;
I can�t do it Nie mog&#281; tego zrobi&#263;
What�s your hobby? Jakie masz hobby?
I like listening to the music Lubi&#281; s&#322;ucha&#263; muzyki
I like watching movies Lubi&#281; ogl&#261;da&#263; filmy
I like to travel Lubi&#281; podr�&#380;owa&#263;
I like meeting new people Lubi&#281; spotyka&#263; nowych ludzi
I like dancing Lubi&#281; ta&#324;czy&#263;
I don�t like you Nie lubi&#281; Ci&#281;
Quiet! Cicho!
It�s a deal! Zgoda!
Okay Dobrze
Let�s kiss Poca&#322;ujmy si&#281;
I�m warning you! Ostrzegam Ci&#281;
I�m lost (about a male) Zgubi&#322;em si&#281;
I�m lost (about a female) Zgubi&#322;am si&#281;
Seriously Powa&#380;nie
Have a good day! Mi&#322;ego dnia!
I like my job Lubi&#281; swoj&#261; prac&#281;
Give me more details Daj mi wi&#281;cej szczeg�&#322;�w
Let me think� Niech pomy&#347;l&#281;�
Wait a minute� Zaczekaj chwilk&#281;�
Body Cia&#322;o
Breasts (women) Piersi
Legs Nogi
Faithful Wierny
I will never leave you Nigdy Cie nie opuszcze
What�s your phone number? Jaki jest Twoj numer telefonu?
Happy Mother�s Day Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Mamy
Lips Usta
Hair W&#322;osy
Have a great day Przyjemnego dnia
Don't worry Nie przejmuj si&#281;
Have a cup of coffee Napij si&#281; kawy
Have a cup of tea Napij si&#281; herbaty
ere

Top
#129666 - 12/27/04 02:51 PM Re: Polish language - help
Nancy M. Offline
Chipmunk

Registered: 07/29/04
Posts: 1427
Loc: Massachusetts
Frank,

Interesting list!

How are you doing with your blue tarp roof? I thought of you Floridians today because at midnight last night a tree - loaded with heavy wet snow - fell over on our house and ripped out the power lines. It was a Very very cold (bardzo zimno)day but thank goodness everyhting except he telephone has been repaired, just under 24 hours.

A terribly small inconvenience compared with the tsunami in Asia.

Top
#129667 - 12/27/04 06:29 PM Re: Polish language - help
Dee A. Offline
Jellyfish

Registered: 05/30/04
Posts: 162
Loc: Maryland
Nancy....

I tried your suggestion about "inserting" a symbol, but don�t see any of the Polish letters listed there.
Then I tried adding Polish to the language settings, but can�t find any letters with that either. Am missing something I guess, though it�s told me that it is on my hard drive. Guess I need to learn how to find it.
Dziekuje!

Top
#129668 - 12/27/04 06:31 PM Re: Polish language - help
Dee A. Offline
Jellyfish

Registered: 05/30/04
Posts: 162
Loc: Maryland
Frank... dziekuje... for all these lists... we'll have a dictionary full soon!

Top
#129669 - 12/27/04 06:35 PM Re: Polish language - help
Dee A. Offline
Jellyfish

Registered: 05/30/04
Posts: 162
Loc: Maryland
Nancy...
Thanks for the �sto lat� wishes� did know what it meant, along with happy birthday, but was just noting the actual meaning of each word.

I think that Polish, just like English, has changed over time, and the way it�s spoken here I don�t think has anything to do with it.
My grandparents emigrated here in 1888, and spoke no English, so we all spoke Polish with them at home. It was my first language! But after they died, we never spoke it again.

When I try putting my words into Polish, it�s not the word order that gets me, it�s remembering how to change the gender endings along with singular and plurals for the verbs with different tenses and no. of persons. But I guess just getting started is the biggee, and these should fall in place, right Frank?

You mentioned that you started studying Polish. Is this at a school and recently? Maybe we can start practicing some of it here as Frank suggested� and I think even Jaga mentioned it at one time.

Soooo, with that�. Dobranoc!

Top
#129670 - 12/28/04 04:53 AM Re: Polish language - help
Nancy M. Offline
Chipmunk

Registered: 07/29/04
Posts: 1427
Loc: Massachusetts
Quote:
Originally posted by Dee A.:
[qb] Nancy...You mentioned that you started studying Polish. Is this at a school and recently? [/qb]
Witaj Dee,
My parents spoke Polish among their generation, but did not teach it to my generation (which now ranges in age from 55-82 years old). I started to learn Polish after my trip to Poland this past summer - I found cousins living there and they do not speak English.

I am using the Rosetta Stone software by myself, not in a school. Plus I have a friend in Poland (the translator, Zenon, whom I mention in my genealogy article) who writes his emails to me in both Polish and English so I can learn from that as well.

You are right about all those gender endings, etc. - they are hard! I may never get beyond basic phrases!

Nancy

Top
#129671 - 12/28/04 04:57 AM Re: Polish language - help
Frank Krawczyk Offline
Gecko

Registered: 02/09/04
Posts: 473
Loc: Punta Gorda Florida
Nancy,
Here is something that I found on the web.. I think that I already sent it to Dee by Email. See if you can any help out of this..
I am searching for another link that I ran across pertaining to the Polish characters ..In it they claimed that these characters are seldom used .. Most is in plain English text,everwhere but some places in Poland..
Come to think of it.. All of my contacs in Poland use plain text.???? I will try to find that site again.. IIn the meantime check this out.

Us &#0124; Polish Language &#0124; Speaking Polish &#0124; Formal-Informal &#0124; F.A.Q.

Difficulties in Speaking Polish
Speaking any language has its challenges and certain obstacles. Polish language is one of the easiest languages in regards to reading written text and writing text from speech. The main reason for this ease is that in Polish the letters are associated with a single sound and are always pronounced the same way regardless of neighboring vowels and consonants. There are a couple very specific rules for a few exemptions, but once those simple rules are memorized, all other sounds are predictable and even new words can be pronounced correctly without any doubts or knowing the meaning of the word.

There are no exemptions for vowels. In Polish, there are nine vowels: a, &#261;, e, &#281;, i, o, u, �, y, which never change their sound. For instance, �a� sounds always like �u� in �but� regardless of anything else, �&#261;� sound always like �o� in �ho, ho ho!�, �e� sound always like �a� in �cat� and so on. Once the sound is associated with the vowel, it never changes for any worlds. Although most consonants operate similarly to vowels, some consonants joined together make a single new sound. There are a few rules for joined consonants to be memorized. The new sounds are created by joining only these few consonants: cz, dz, d&#378;, d&#380;, rz, sz. Pronunciation changes in the following way: �c� alone sound like �ts� in �Tse Tse Fly�, however, joining it with �z� in �cz� changes the sound to �ch� like in �cherry�, �d� alone sound like �d� in �dome� but after joining it with �&#380;� in �d&#380;� the sound become more like �j� in �job�, etc. Once these six rules are memorized, the new sounds created by joined consonants sound always the same for most Polish vocabulary. So, any foreigner can easily read Polish texts without even the need of understanding what is being read.

A real difficulty in speaking Polish is Poles� carelessness in pronunciation. After all the sound are learned and their pronunciation memorized, a foreign speaker may still have trouble sounding like a native speaker because native speakers tend to lose some sounds in the words� ending. It is so natural that when someone does pronounce the letters as they are written, it sounds awkward. In some languages, like English, pronunciation of the endings is very important because losing some sounds changes the words� meaning. For example, �bed� may change into �bet� or �Doug� into �duck� if the last consonant is spoken carelessly, so English speakers take much care in pronouncing all the letters. In Polish, on the other hand, the meaning cannot change easily even if the ending is treated hastily; as a result, people tend to simplify the ending sounds. For instance, �chleb� sounds more like �chlep�, �talerz� sounds pretty much like �talesz�, etc. Because of this carelessness in pronunciation of the endings, Polish speakers have often problems with the spelling of those mistreated words, while foreign speakers have trouble with learning what should be mispronounced in order to sound like native speakers.

English speaking individuals have much difficulty in understanding the concept that in Polish language, pronunciation of particular letters is always the same, unlike it is in English where pronunciation of particular vowels and consonants is closely related to the adjoining vowels and consonants. So, in English, there is much confusion how to pronounce �a�, which sounds differently in �crab,� �basin,� �eat,� �acid,� etc. In Polish, speaking and reading written texts is that much easier because the sounds are very predictable. Once the vowels and consonants� sounds are memorized with the few rules, there is no word that one cannot say or read, and there is very little confusion how the words should sound. Thus, Poles spent very little time on discussions whether �Iraq� should be pronounced with �i� as in �irony� or as in �interest.�

Top
#129672 - 12/28/04 06:39 AM Re: Polish language - help
Cybulski Offline
Jellyfish

Registered: 02/14/04
Posts: 130
Loc: Gdańsk
Hallo!
To Frank:
Niech mu zycie lepszym bedzie,niz sledziowa zupa
Niech mu nigdy nie odmowi,zadna zdrowa dupa


Let his life be a lot better, like herring soup??????
Do not ever say anything bad about him, especially no smart A --.. ( DUPA )

I never heard this toast. But it is more offensive then you translated... <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> I could write you in private what does it mean <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Spoken polish is different from offcial one, especially in younger generation. For example:
Starzy odwapnili kwadrat na 2 tygodnie means that parents are left for 2 weeks and we have an apartament for ourselves :-)
_________________________
Cho&#263; &#380;ycie nasze spluni&#281;cia nie warte - Eviva l'arte

Top
#129673 - 12/28/04 06:40 AM Re: Polish language - help
Nancy M. Offline
Chipmunk

Registered: 07/29/04
Posts: 1427
Loc: Massachusetts
Quote:
Originally posted by Dee A.:
[qb] Nancy....

I tried your suggestion about "inserting" a symbol, but don�t see any of the Polish letters listed there.
Then I tried adding Polish to the language settings, but can�t find any letters with that either. Am missing something I guess, though it�s told me that it is on my hard drive. Guess I need to learn how to find it.
Dziekuje! [/qb]
Dee,
I think the missing piece is that you need a Polish font . . if you do a Google search you will come up with a few places that either sell the fonts or where you can download one for free. Once you download it, install it on your system . . .the one I downloaded is called BelwederPL ...from hmm,, Ogornik or something like that.

HTH,
Nancy

Top
#129674 - 12/28/04 07:31 AM Re: Polish language - help
Frank Krawczyk Offline
Gecko

Registered: 02/09/04
Posts: 473
Loc: Punta Gorda Florida
BLAZEJ,
It has been a long time since we talked..

Thanks for warning me about that toast (Moja Matka te slowa nigdy mie nie uzcyla)
As I was growing up all the men in my family drank vodka and toasted each other.. It is true,, there are words in there that I never really knew the meaning of but I knew the toast
Blazej, there are some of us in here that are trying to remember the art of speaking Polish.. America haS Over the years,America has changed along with the death of our Parents.. With no one to talk to.. We lost the ability to speak the language.. Maybe you can help us

Top
Page 3 of 18 < 1 2 3 4 5 17 18 >


Want to reply? Register as a Forum Member - it's quick, free and fun!
Brand New Posts
How is your health these days?
by Nancy Roussy
Inspiration
43 minutes 2 seconds ago
Lisa's Daily 10pm EST / 8pm MST Meditation
by Lisa LowCarb / VideoGames
Meditation
Today at 03:26 PM
Sweet and Spicy Ham Dip Recipe
by Brandii, Chocolate Editor
Sandwiches
Today at 01:57 PM
Herschel Museum of Astronomy
by Mona - Astronomy
Astronomy
Today at 09:51 AM
Doodling Spacecraft *new article*
by Mona - Astronomy
Astronomy
Today at 08:49 AM
What are you looking forward to today?
by Nancy Roussy
Self Development
Today at 07:14 AM
Where are you and how is the weather?
by Nancy Roussy
Inspiration
Today at 07:13 AM
What will you do today?
by Nancy Roussy
Inspiration
Today at 07:10 AM
Reduce Your Carbon Foot Print
by Farjana_Environment_Ed
Environment
Today at 07:08 AM
What's your Typical Daily Menu?
by Nancy Roussy
Low Carb
Today at 07:04 AM
Register to Post!
Want to post? For security reasons you need to Register as a Forum Member. It's quick, easy and free!
Forum Activities
Book Clubs
Trivia Contests
Who's Online
1 registered (ROSE HARRIS), 44 Guests and 4 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad Income Supports Charity| About BellaOnline | Privacy Policy | Advertising | Become an Editor |
Website copyright © 2016 Minerva WebWorks LLC. All rights reserved.